NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Hotarare nr. 2151 din 30.11.2004privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone

( Publicat in MO nr. 38 din 12.1.2005 )
Guvernul Romaniei

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea nr. 462 din 18 iulie 2001, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se instituie regimul de arie naturala protejata si se aproba incadrarea in categoriile de management corespunzatoare, pentru urmatoarele situri:

Nr Arie naturala protejata Suprafata (ha) Judet Nr. aviz CMN
II. parcuri nationale:
II.1. Buila - Vanturarita 4.186 Valcea B 903/21.04.2004

(3) Suprafetele ariilor naturale protejate pot fi corectate prin ordinul ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de mediu, cu avizul Academiei Romane, in cazul utilizarii unor metode si aparate mai precise de determinare a acestora.

Art. 2. - (1) Parcurile nationale si naturale se delimiteaza conform anexei nr. 1, sectiunea 1.
(2) Descrierea limitelor si a suprafetelor rezervatiilor stiintifice, monumentelor naturii, rezervatiilor naturale si a ariilor de protectie speciala avifaunistica este prezentata in anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 si 2 constituie baza pentru realizarea sistemului informational al ariilor naturale protejate, sectiunea arii naturale protejate.
(4) Limitele ariilor naturale protejate, in format digital, ca vectori cu referinta geografica, vor fi pusi la dispozitie de catre autoritatea publica centrala care raspunde de mediu tuturor institutiilor si persoanelor interesate, in cadrul sistemului informational al ariilor naturale protejate, care va fi publicat prin intermediul paginii de Internet, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(5) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de mediu, cu avizul Academiei Romane se va stabili structura sistemului informational al ariilor naturale protejate.

Art. 3. - (1) Se aproba zonarea interioara a parcurilor nationale si naturale din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice, prin delimitarea zonelor de conservare speciala, conform anexei nr. 1, sectiunea 1.
(2) Zonarea interioara a parcurilor nationale si naturale se poate modifica de catre autoritatea publica centrala care raspunde de mediu, in colaborare cu autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autoritatea publica centrala care raspunde de ape, cu avizul Academiei Romane, prin ordin comun al ministrilor.
�����
(4) Pana la aprobarea planurilor de management ale parcurilor nationale si naturale, care vor reglementa in amanunt regimul de protectie si zonarea detaliata, in zonele de conservare speciala, se interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in zonele de conservare speciala, in afara perimetrelor rezervatiilor stiintifice cu regim strict de protectie se pot desfasura urmatoarele activitati:
a) de natura stiintifica si educativa;
b) turismul controlat;
c) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunitatilor ce detin pasuni in interiorul parcului, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele aprobate de administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente in zona de conservare speciala;
d) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiceiul protectiei, in urma aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autoritatea publica centrala care raspunde de mediu a planului de actiune provizoriu elaborat in acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
f) interventiile in scopul protectiei si mentinerii ecosistemelor naturale si reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al parcului, in urma aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autoritatea publica care raspunde de mediu;
g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, in baza aprobarii autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, autoritatea publica centrala care raspunde de mediu si autoritatea publica centrala care raspunde de ape, la propunerea consiliului stiintific al parcului;
h) actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri si de monitorizare a acestora, cu avizul consiliului stiintific al parcului.
(6) Pana la aprobarea planului de management pentru fiecare parc national si natural, in suprafetele situate in afara zonelor de conservare speciala se pot desfasura urmatoarele activitati:
a) activitatile prevazute la art. 3 alin. (5);
b) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile in limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice si juridice care detin terenuri in interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu aprobarea administratiei parcului;
c) lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere, lucrari de conservare si lucrari de igienizare;
d) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor. Tratamentele aplicate pot fi reprezentate de: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive cu perioada lunga de regenerare, tratamentul taierilor rase in benzi sau in parchete mici, in cazul molidisurilor pure si arboretelor de plop euroamerican, si tratamentul taierilor in crang in salcamete si zavoaie de plop si salcie, tratamentul taierilor succesive si progresive clasice sau in margine de masiv;
e) orice alte activitati aprobate de administratia parcului si de consiliul stiintific, care nu pun in pericol conservarea patrimoniului natural al parcului.
f) orice alte activitati aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de mediu cu avizul Academiei Romane prin ordin de ministru.
(7) Suprafata zonei de conservare speciala prevazuta in proiectul planului de management al parcului nu poate sa difere cu mai mult de 5% fata de suprafata zonei de conservare speciala aprobata prin prezenta hotarare sau prin ordin comun al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de mediu si al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza unor studii de specialitate aprobate de catre aceste autoritati.

Art. 4. - (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de mediu va asigura, in termen de maxim 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, structuri de administrare pentru parcurile nationale si naturale si prevederilor legale in vigoare, conform anexei nr. 1, sectiunea 3.
(2) Structurile de administrare prevazute la alin. (1) se asigura:
a) in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in limita bugetului alocat si a numarului de personal aprobat conform cerintelor anexei nr. 1, sectiunea 3; sau
b) in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza de contract incheiat cu persoane juridice care probeaza capacitatea tehnica, stiintifica, administrativa, financiara si de personal necesara, prevazut in anexa nr. 1, sectiunea 3, conform procedurilor in vigoare.
(3) Structurile de administrare pentru Parcul National Buila - Vanturarita si Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior se pot asigura si in subordinca unei alte structuri de administrare daca nu se poate asigura o structura de administrare independenta, prin asigurarea unei structuri de personal formata din:
a) sef de paza si 4 agenti de teren pentru Parcul National Buila-Vanturarita;
�����
Art. 6. - Autoritatea publica centrala care raspunde de mediu sustine in limita bugetului alocat activitatile structurilor aflate in subordinea sa. Realizarea unora dintre activitatile cuprinse in planurile de management ale ariilor naturale protejate incredintate structurilor aflate in coordonare, vor fi finantate prin Fondul pentru Mediu, in baza proiectelor eligibile, ce vor fi sustinute de catre autoritatea publica centrala care raspunde de mediu.

Art. 7. - In vederea dezvoltarii ecoturismului, administratorii drumurilor publice vor amplasa indicatoare rutiere pe drumurile pe care le administreaza, pentru semnalizarea adecvata a rutelor catre parcurile nationale si naturale, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 8. - (1) Limitele parcurilor nationale si naturale constituite prin prezenta hotarare de guvern vor fi materializate in teren, de catre administratiile parcurilor, in termen de 18 luni de la incredintarea administrarii parcurilor respective, prin aplicarea semnelor distinctive stabilite si utilizate de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, prin distante cuprinse intre 50 metri si 200 metri.
(2) Limitele parcurilor nationale si naturale constituite prin prezenta hotarare de guvern, in format digital, ca vectori cu referinta geografica, se pun la dispozitie de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului tuturor institutiilor si persoanelor interesate, prin intermediul paginii de Internet, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 9. - Autoritatile administratiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor ariilor naturale protejate constituite prin. prezenta hotarare, ale caror elemente de identificare sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2, in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 10. - (1) Autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu administratorii ariilor naturale protejate vor lua masuri in vederea conservarii patrimoniului arhitectonic traditional local din ariile naturale protejate si din vecinatatea acestora, prin elaborarea de proiecte tip pentru constructii care sa contina elemente de arhitectura traditionala locala.
(2) Prin vecinatatea unei arii protejate se intelege teritoriul administrativ pe raza caruia se gaseste aria naturala protejata.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA Nr. 1
Descrierea limitelor si a zonelor de conservare speciala, hartile si structura de personal pentru parcurile nationale si naturale
detalii...

Pagină realizată de Asociația Kogayon din proiect finanțat de
Administrația Fondului pentru Mediu și cofinanțat de RNP Romsilva
Flag Counter