Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

HG 2151/2004 - Înfiin?area Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a
Hotarare nr. 2151 din 30.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone (Publicat in MO nr. 38 din 12.1.2005)
...
Ordonan?? de urgen?? nr. 57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 4 decembrie 2000
...
Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22/12/2005 privind protec?ia mediului aprobata prin L 265/2006
Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ?ara noastr? în procesul de integrare european?, este imperios necesar? adoptarea, în regim de urgen??, a prezentului act normativ, în baza c?ruia s? poat? fi adoptat?
...
ORDIN nr. 494 din 30 mai 2005 privind aprobarea procedurilor de încredin?are a administr?rii ?i de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate
Având în vedere prevederile art. 17 lit. a) ?i ale art. 20 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 462/2001...
...
Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22/11/2006
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) administrator - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care asigura administrarea faunei de interes cinegetic...
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.