Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Localizarea geografic?
Masivul Buila-Vânturari?a este situat în partea central-nordic? a Jude?ului Vâlcea ?i face parte din Mun?ii C?p??ânii. Masivul iese în eviden?? fa?? de lan?ul principal al acestora, atât prin dispunere cât ?i prin constitu?ie ?i relief
...
Puncte de intrare/Acces
Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a are 6 puncte de intrare: 3 în Comuna Coste?ti, unul pe Valea Bistri?a ?i dou? pe Valea Coste?ti: Bistri?a, Pietreni-Prislop ?i Pietreni
...
Harta parcului
Harta Parcului Naţional Buila Vânturariţa publicată în monitorul oficial numarul 38 din 12.01.2005.
...
Geologie
Din punct de vedere tectonic zona studiat? face parte din orogenul carpatic. Masivul Buila-Vânturari?a face parte din Pânza Getic?, unitate a Dacidelor Mediane din Carpa?ii Meridionali....
...
Geomorfologie
Spre deosebire de Mun?ii Cap??ânii din care face parte, Masivul Buila-Vânturari?a prezint? caractere aparte, specifice crestelor calcaroase liniare ?i insulare
...
Hidrologie
Întreaga re?ea hidrografic? a Masivului Buila-Vânturari?a este tributar? Râului Olt, prin afluen?i direc?i sau indirec?i de dreapta ai acestuia, cu o direc?ie de curs, în linii mari de la nord la sud...
...
Pedologie
Solurile din Masivul Buila-Vânturari?a, fiind în mare parte formate pe substrat calcaros, nu prezint? o mare diversificare, fiind diferite doar din cauza tipului de asocia?ii vegetale care
...
Speologie
Creasta calcaroas? a Masivului Buila-Vânturari?a, prin dispunerea ei pe direc?ie SV-NE, a constituit ?i constituie o barier? pentru râurile care adun? apele de pe versan?ii sudici ai Mun?ilor C?p??ânii. Râurile, nevoite s? ocoleasc? zona central?, au reu?it s? str?pung?..
...
Clima
Clima este etajat? pe vertical?, urmând treptele de relief, cu diferen?e ?i chiar inversiuni de climat de la un versant la altul...
...
Habitate
Pe teritoriul parcului exist? o mare varietate a tipurilor de habitate. Astfel, în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a au fost identificate 17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european...
...
Flor?
Primele cercet?ri s-au realizat in 1956 de c?tre Alexandru Buia, M. P?un, urma?i de câtiva botani?ti care au si publicat liste par?iale ale plantelor din acest masiv.
...
Faun?
Ca ?i în cazul florei, fauna se bucur? de o mare diversitate. Multe dintre speciile întâlnite aici sunt protejate prin conven?ii interna?ionale ratificate ?i de România (Conven?ia de la Berna, Conven?ia de la Bonn, Conven?ia CITES, Directivele Habitate ?i P?s?ri)...
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.